Ďalší prírastok do mojej bojovej rodiny / Another addition to my fighter family

Ďalší prírastok do mojej bojovej rodiny / Another addition to my fighter family

Prednedavnom ste mali možnosť čítať môj príspevok o tom, ako som si kúpila lapy na CNdirect.com. Tentokrát som svoju bojovú rodinu obohatila o niečo iné a verím, že vás aj táto „vecička“ zaujme.

Makiwara

Rozmery:
Výška: 40 cm
Šírka: 20 cm
Hrúbka: 10 cm

Tak túto vecičku zrejme väčšina z vás nepozná. A priznám sa, že aj ja som ju prvýkrát videla až keď ju môj tréner (ale vo väčšej veľkosti) priniesol na tréning.

Táto makiwara je niečo podobné ako lapa, ale zároveň je tam veľmi podstatný rozdiel. Pri lape človek môže udierať len „do ruky“, kdežto pri makiware si môže zvoliť ľubovoľné miesto. Poprípade sa s tým dajú cvičiť i kopy, čo sa pri lapách nedá.

Môj tréner má síce o polovicu dlhšiu makiwaru, no mne na doma stačí úplne aj táto. Je to veľmi praktický pomocník, hlavne v prípade, ak máte na pomoc nejakého partnera, ktorý je ochotný vám túto makiwaru držať. (V prípade, že nie, je ešte možnosť oprieť si ju o niečo, i keď potom to už nie je také účinné a také zaujímavé).

Ako to teda funguje? Osoba ktorá bude držať makiwaru si cez spodné putko prevlečie ruku tak, aby ho mal takmer pri lakti. Tou istou rukou chytí vrchné putko tak, aby mu dlaň smerovala smerom von. A môže sa ísť na vec 🙂

Myslím si, že takáto vecička je naozaj veľmi praktická a mal by ju mať každý tréner ale aj vášnivý záujemca o bojové umenie. Je to veľmi účinné, človek si pri tom nacvičí určité údery napr. lakťom, kopy ale aj priame údery atď. Zároveň má väčšiu plochu na udretie, takže aj keď by sa náhodou netrafil, ešte stále zasiahne makiwaru a nie svojho súpera a v neposlednom rade je tam tá výhoda, že si nacvičí údery atď, ktoré by si inak nevedel nacvičiť.

Ak však nemáte partnera, ktorý by vám makiwaru či lapy držal, odporúčam boxeské vrece

Cena takejto ručnej makiwary na Slovensku je cca 24€. Na CNdirect.com sa mi ju podarilo i s počtovným kúpiť za 8,31 USD čo je v prepočte nejakých 7,40€ (nákupom som ušetrila cca 16€)

ENGLISH VERSION

Size:
Height: 40 cm
Width: 20 cm
Thickness: 10 cm
So this thingy probably most of you know. And I must admit that I also saw her first when she was only my coach (but in larger size) brought for training.
The makiwara is something like boxing pads, but there is a very substantial difference. When Pads one can only slugging „in hand“, while at the Makiwara can choose any place. If necessary, the team can train with kicks and what is not when lapachol.
My trainer has indeed extended by half makiwara, but for me at home just completely even this. It is a very practical tool, especially if you have to help a partner who is willing to help hold the makiwara. (If not, it is still possible to base it on a little, and then when it is not so effective and interesting).
How does it work? The person who will hold a makiwara through the lower loop pulled through the hand so that it was nearly at the elbow. The same hand grabs the top loop so that his palm facing outwards. And can go down to it 🙂
I think that such think is really very practical and should it be any coach but also passionate interested in martial arts. It’s a very effective one at that you rehearse some punches example. elbow, kicks and straight punches but etc. It also has a larger area to hitting, so even if, by chance just wide, still hit the makiwara and not your opponent, and not least there is the advantage that rehearsed blows, etc. that would otherwise not know to practice.
However, if you do not have a partner, who would you makiwara or paws holding, I recommend boxing bag
The price of such hand makiwara in Slovakia is around € 24. On CNdirect.com I managed it is with shipping buy for $ 8.31 which is the equivalent of some € 7.40 (purchase I saved about € 16)

2 thoughts on “Ďalší prírastok do mojej bojovej rodiny / Another addition to my fighter family

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *